فایل فلش هواوی

فایل فلش حل مشکل صفحه سفید شدن Y511-T00 و Y511-U00 پس از فلش

آموزش ترمیم صفحه Y511-T00آموزش ترمیم صفحه Y511-U00حل مشکل تصویر Y511-T00حل مشکل تصویر Y511-U00صفحه سفید Y511-T00صفحه سفید Y511-U00فایل فلش حل مشکل صفحه سفید شدن Y511-T00 و Y511-U00

y511

فایل فلش حل مشکل تصویر و صفحه سفید شدن Y511-T00 و Y511-U00

توسط این فایل می توانید مشکل سفیدی تصویر را که پس از فلش و یا فرمت بوجود می آید را برطرف نمایید .

 

60,000 ریال – خرید